صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3993
عنوان مطلب ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش" (بخش دوم)
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
201_00
تاريخ 13640524 - 19850815 تاريخ حدسى
فايل پايه
انجام شده 20061210 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح هيچ تاريخى روى اين سرى نوار ذکر نشده است. اين سرى ظاهرا بخش دوم نوار 3972 است که در روى آن فقط روز و ماه ذکر شده بود.


Last updated: 2006-12-10