صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3844
عنوان مطلب سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى - مصاحبه با کمونيست شماره ٦٢ - اوت ١٩٩١
اوريژينال کمونيست شماره ٦٢
تاريخ 13700530 - 19910821
فايل پايه فايل word فارسى دريافت شده از رفيق فاتح شيخ
انجام شده 20051013 - عنوان به ليست اضافه شد.
20051013 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
قدم بعدى


Last updated: 2005-10-13