صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3951
عنوان مطلب اظهار نظر در بحث حميد تقوايى درباره کار روتين و تاکتيک
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
413_02, 415_01
تاريخ احتمالا 1982 1361
فايل پايه متن پياده شده: فايل word دريافت شده از رفيق نسان نودينيان ٢١ نوامبر ٢٠٠٧
متن پياده شده: فايل word دريافت شده از رفيق دنيس مر، ٣٠ نوامبر ٢٠٠٨
انجام شده 20060909 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20080106 - تنظيم و انتشار متن پياده شده و دريافت شده از رفيق نسان نودينيان.
20081202 - متن بازنويسى شده توسط رفيق دنيس مر، جاى متن قبلى را که لحن محاوره‌اى داشت، گرفت.
توضيح تاريخ روى نوار ذکر نشده است
با نوار مقابله شود.


Last updated: 2008-12-02