صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3899
عنوان مطلب کانديد نشدن براى دبيرى کميته مرکزى و لزوم شکل دادن به يک رهبرى جمعى‌تر
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق آذر مدرسى
تاريخ 13790605 - 20000826
فايل پايه
انجام شده 20060610 - تايپ و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2006-06-10