صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2590
عنوان مطلب تاکيدى بر اهميت بيانيه ٢٨ خرداد اتحاد مبارزان کمونيست - ١٣٦٠
اوريژينال emkT28x_01.html اسکن شده از روى جزوه نادر
تاريخ 13600615 - 19810915
فايل پايه 2590fa.vnf
انجام شده 20030402 - اسکن شد
20030815 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-15