صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4065
عنوان مطلب پاسخ به سؤالات در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى - گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠
اوريژينال فايلهاى صدا و سى دى دريافت شده از رفيق دنيس مر.
تاريخ 13781224 - 20000310
فايل پايه فايلهاى صدا و سى دى دريافت شده از رفيق دنيس مر.
انجام شده 2008-11-07 - انتشار فايل صدا
توضيح


Last updated: 2008-11-07