صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4070
عنوان مطلب سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران - آوریل ١٩٩٨
اوريژينال فايل صداى mp3 دريافت شده از رفيق دنيس مر.
تاريخ 13770115 - 19980415
فايل پايه فايل صداى MP3 دريافت شده از رفيق دنيس مر.
پنج قطعه 10:34 10:19 10:28 09:51 09:05
متن پياده شده: فايل word فارسى دريافتى از رفيق دنيس مير.
انجام شده 20090425 - تنظيم و انتشار فايل صدا دريافت شده از رفيق دنيس مر.
20090615 - تنظيم و انتشار متن پياده شده.
قدم بعدى


Last updated: 2009-06-15