صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3973
عنوان مطلب انفعال و ارتداد - سخنرانى بهمن و نادر، اتحاد مبارزان کمونيست، کردستان
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
207_01 207_02
تاريخ 13600915 - 19811215 تاريخ حدسى
فايل پايه
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوار ذکر نشده و تخمينى است


Last updated: 2006-10-22