صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3870
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اتحاديه‌هاى کارگرى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
262_03, 262_05
تاريخ 13640602 - 19850824
فايل پايه متن پياده شده؛ فايل word دريافت شده از رفيق دنيس آزاد.
متن عربى: فايل word دريافت شده از رفيق فارس محمود
انجام شده 20060406 - تبديل به فورمت rm و smil
20071003 - تنظيم و انتشار متن فارسى دريافت شده از رفيق دنيس آزاد.
20130101 - متن عربى: فايل word دريافت شده از رفيق فارس محمود
توضيح بحث اصلى اين سمينار را حميد تقوايى ارائه کرده است.
متن پياده شده مقابله و بعضا تغيير داده شده است.


Last updated: 2013-01-01