صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2580
عنوان مطلب ناقهرمانان
اوريژينال
تاريخ 13780312 - 19990702
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى N-iraja.vnf - 2580.vnf
انجام شده 20030418 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی.
قدم بعدى

Last updated: 2015-09-07