صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3594
عنوان مطلب خوشامدگويى از طرف انجمن مارکس به شرکت کنندگان در سمينار اول مبانى کمونيسم کارگرى - لندن - ژانويه ٢٠٠٠
اوريژينال فايلهاى صدا و سى دى دريافت شده از رفيق دنيس مر.
تاريخ 13781015 - 20000115
فايل پايه فايلهاى صدا و سى دى دريافت شده از رفيق دنيس مر.
متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مر.
انجام شده 2008-11-07 - انتشار فايل صدا
20090118 - تنظيم و انتشار متن پياده شده توسط رفيق دنيس مر.
توضيح


Last updated: 2009-01-18