صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3962
عنوان مطلب مبانى کار سازماندهى ما (حوزه‌ها و محافل) - جلسه بحث در حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
481_01, 481_02
تاريخ ??1365 - ??1986 (تاريخ تخمينى است)
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مر.
انجام شده 20060924 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090114 - تنظيم و انتشار متن پياده شده توسط رفيق دنيس مر.
توضيح - تاريخ روى نوار ذکر نشده است


Last updated: 2009-01-14