بازگشت به متن تايپ شده
به هيأت تحريريه مرکزى - سؤالاتى از وحدت کمونيستى و راه کارگر
گزارش ملاقات با وحدت کمونيستى
00   01   02  
اين نوشته به خط منصور حکمت نيست. فقط امضاى "کميته اجرايى، نادر" دستخط اوست.