صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1440
عنوان مطلب يادداشتهائى درباره بحران سياسى رژيم اسلامى - بحران آخر
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 1   AH01
تاريخ 13790216 - 20000505
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H1.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20221009 - انتشار متن کُردی ترجمۀ کاوه عمر
20221125 - انتشار متن کامل شدۀ کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 11 Oct 02 | 2022-10-09 | 2022-11-25