صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3848
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث وضعيت سياسى و وظايف ما
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_28, 101_29, 101_30
تاريخ 13610710 - 19821002
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح صحبتهاى نادر سه قسمت است و صبحتهاى ديگران از بين آنها حذف شده است.


Last updated: 2006-03-05