صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0130
عنوان مطلب دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى
اوريژينال جزوه ا.م.ک. بازتکثير شده توسط شوراى دانشجويان ايرانى طرفدار آزادى طبقه کارگر - برلن غربى
تاريخ 13580815 - 19791115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 6dorn-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20071215 - مقابله و تصحيح شد. آرشيو تصاوير اسکن شده مرتب شد.
قدم بعدى


Last updated: 2007-12-15