صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3200
عنوان مطلب بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال نوار سخنرانى در انجمن مارکس لندن
تاريخ 137911 - 200102
فايل پايه فايل rtf دريافت شده از ايرج فرزاد (متن پياده شده از روى نوار - بدون تصوير)
انجام شده 20030613 - تنظيم و انتشار فايل هاى صدا
20050829 - تنظيم و انتشار html فارسى
2008-11-08 - بخش تکرارى در نوار يازدهم حذف شد (از ١٤ دقيقه به ١١ دقيقه و ٤٢ ثانيه رسيد). تصحيحاتى جزئى در متن پياده شده وارد شد. مطابق تذکرات رفيق دنيس مر.
قدم بعدى - مقابله شود.
- لينک به مراجع مورد اشاره


Last updated: 2008-11-08