صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3850
عنوان مطلب بحث در پلنوم سيزدهم حزب کمونيست ايران - مبحث بيانيه حقوق زنان
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
113_01, 113_02, 113_03, 113_04, 113_05, 113_06, 113_07 (90')
تاريخ 13680611 - 19890902
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح صحبتهاى نادر در اين مبحث شامل مجموعا ١١٧ مورد اظهارنظر و بحث مجزا است. براى تفکيک آنها از هم يک سکوت ٥ ثانيه‌اى بکار رفته است. صبحتهاى ديگران در اين جلسه حذف شده است.


Last updated: 2006-03-05