صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0600
عنوان مطلب يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى
اوريژينال انترناسيونال شماره 17   Ant017
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13731215 - 19950315
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
متن آلمانى منتشر شده در سايت آلمانى حزب
متن سوئدى منتشر شده در سايت سوئدى حزب
متن عربى منتشر شده در سايت حزب کمونيست کارگرى عراق
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
فايل word فرانسوى دريافت شده از رفيق Nico.
فايل Word دانمارکى دريافت شده از رفيق محمود قزوينى
فايل Word کردى دريافت شده از رفيق کامران آزاد
فايل word اسپانيايى دريافت شده از مصطفى صابر.
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021225 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق Özgür Yalçýn)
20021227 تنظيم و انتشار ترجمه هاى انگليسى، آلمانى، سوئدى و عربى
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20041230 - تنظيم و انتشار متن فرانسه ترجمه رفيق Nico.
20050705 - اسکن و انتشار متن ايتاليايى ترجمه رفيق آلفونسو دى تورينو Alfonso di Torino
20051014 - انتشار متن دانمارکى ترجمه Andreas Peter Nissen با کوشش نسيم رهنما.
20060610 - انتشار متن کردى منتشر شده توسط حزب کمونيست کارگرى عراق، ترجمه رفيق سعيد احمد، دريافت شده از رفيق کامران آزاد.
20090704 - انتشار متن اسپانيايى ترجمه تينا مهر، دريافت شده از مصطفى صابر. در اصل فايل word دريافت شده هم بجاى حروف ويژه اسپانيايى حروف انگليسى بکار رفته بود: niño, -ción = nino, -cion etc
چند بند مصوب حککع که در نوشته فارسى حکمت نبوده‌اند حذف شده‌اند (ن.ک. کد فايل)
20150621 - انتشار متن جدید اسپانیایی ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez که جایگزین متن قدیم شد.
قدم بعدى - بايد با صفحات ٤١٧ تا ٤٧٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- ترجمه هاى موجود ديگر بايد جمع آورى شود.
- اسامى مترجمين مشخص و زير هر متن ترجمه ذکر شود.
- انطباق متون ترجمه شده با اصل چک شود.


Last updated: 2015-06-21