صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4009
عنوان مطلب نامه به دو رفيق درباره اختلاف و تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست کارگرى عراق
اوريژينال فايلهاى pdf حاوى تصوير نامه ٥ صفحه‌اى - دريافت شده از رفيق نسان نودينيان
تاريخ 13750407 - 19960627
فايل پايه فايل پايه کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
3_MANSWRold.VNF (2004-12-12)
3_MANSWR.VNF (vn98 2007-03-07).
انجام شده 20070304 - تايپ، تنظيم و انتشار فايل html فارسى
20070309 - انتشار متن کردى، ترجمه رفيق سعيد احمد، که قبلا در تاريخ ١٢ دسامبر ٢٠٠٤ از رفيق فتاح مامند دريافت شده بود
20080111 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق فارس محمود.
توضيح


Last updated: 2008-01-11