صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1790
عنوان مطلب هيچ بخش ديگرى از حکومت نميتواند جلوى رشد اعتراضات مردم را بگيرد
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 62   AH062
تاريخ 13800422- 20010713
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H62.vnf
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Oct 02