صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4017
عنوان مطلب بحث و اظهارنظر در کنگره سوم حزب کمونيست ايران - ٢٠ تا ٢٥ ديماه ١٣٦٧
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
103_01..103_18
تاريخ 13671020 - 19890110
فايل پايه
انجام شده 20070415 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-04-15