صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0030
عنوان مطلب دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره اول شماره هاى ١، ٢ و ٤
تاريخ 13591104 - ٤ بهمن ١٣٥٩ (بخش آخر)
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
13dojen2.vnf 13dojen1.vnf 13dojen3.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20071104 - متن اسکن شده از روى ترجمه انگليسى به آرشيو نشريات قديم اضافه شد. اين اسناد را رفقا سياوش آذرى و Özgür Yalçin تهيه و ارسال کرده‌اند.
20071124 - انتشار متن html انگليسى.
20071212 - غلط گيرى شد.
20180530 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás Jiménez و تطبیق دادن پارگراف‌بندی‌های متن انگلیسی و اسپانیایی با متن فارسی.
قدم بعدى - در انتهاى متن انگليسى ليستى از ادبيات ترجمه شده ا.م.ک آمده است که بايد با ترجمه‌هاى منتشر شده در سايت مقابله شود.
- در متن انگلیسی، و لذا اسپانیایی، خطوط تاکید در زیر عبارات و کلمات حذف شده اند که باید تصحیح شود.


Updates: 2002-09-13, 2007-11-04, 2007-11-24, 2007-12-12, 2018-05-30