صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0630
عنوان مطلب اطلاعيه: مشکلات شتر سوارى دولا دولا - در پاسخ به اطلاعيه هاى اخير کومه له
اوريژينال
تاريخ 13740309 - 19950530
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 0630fa.vnf
انجام شده 20030318 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى


Last updated: 2003-03-18