صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4106
عنوان مطلب پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - ضعفهاى حزب و رهبرى
اوريژينال نوارهاى جلسه در آرشيو حزب
تاريخ 13730915 - 19941115     تاريخ هيچ جا ذکر نشده است
فايل پايه فايلهاى اوديوى دريافت شده از رفيق مصطفى اسدپور
Pelenom2-HKK/pelenom-kasett-nn.wav
انجام شده 20120704 - استخراج، تنظيم و انتشار فايلهاى صدا smil
توضيح


Last updated: 2012-07-04