صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3972
عنوان مطلب ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش" - ٢٣ مرداد
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
204_01 204_02 204_02 204_04
تاريخ 13640523 - 19850814 سال حدسى است
فايل پايه
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح احتمالا ١٣٦٤ (سال حدسى است) روى نوار فقط ٢٣ مرداد ذکر شده است


Last updated: 2006-10-22