صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3963
عنوان مطلب نقد سند ارائه شده درباره اپوزيسيون، ٣١ اکتبر ١٩٨٦
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
482_01, 482_02, 482_03
تاريخ 13650809 - 19861031
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20060924 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090825 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير (آزاد)
توضيح


Last updated: 2009-08-25