Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

دعوت به جلسه پرسش و پاسخ
پس از اعلام موجوديت رسمى حزب کمونيست کارگرى1
رفيق گرامى فريده
2
همانطور که اطلاع داريد قرار است حزب کمونيست کارگرى ايران در آينده نزديک تشکيل شود. حزب جديد مقارن با پايان پلنوم بيست و يکم حزب کمونيست ايران طى بيانيه‌اى اعلام موجوديت ميکند. ما در نظر داريم متعاقب اعلام موجوديت رسمى طى نشستهايى با برخى کمونيستهاى ايرانى در خارج کشور، که حضور آنها با توجه به آشنايى‌هاى قبلى آنها با يکديگر از نظر امنيتى مشکلى بوجود نميآورد، به سؤالات احتمالى در مورد جوانب مختلف کار حزب کمونيست کارگرى پاسخ بدهيم و اين سؤالات و پاسخها را براى آشنايى بيشتر افکار عمومى با حزب کمونيست کارگرى در مجموعه‌اى منتشر کنيم. نفس شرکت در اين جلسه به هيچ وجه به معناى تداعى شدن حاضرين با حزب کمونيست کارگرى نيست. رفقاى حاضر در اين جلسات عده‌اى از افراد صاحبنظر هستند که، در فقدان امکان تشکيل يک کنفرانس مطبوعاتى آزاد به دلائل امنيتى، ميتوانند طيفى از سؤالات و استفهامات که احتمالا در سطح عمومى مطرح خواهد بود را طرح کنند. بعلاوه، رفقايى که در رابطه با نشريات مختلف (کارگر امروز، همبستگى، ايران تريبون و غيره) کار ميکنند ميتوانند در صورت تمايل مباحثات اين نشست را براى نشريه مربوطه گزارش کنند. اسامى مدعوين به صورت علنى منتشر نخواهد شد.
3
ترتيب جلسه به اين شرح است:
4
ابتدا بيانيه اعلام موجوديت حزب قرائت ميشود و احتمالا سخنان کوتاهى درباره حزب کمونيست کارگرى به استحضار حاضرين ميرسد. سپس به سؤالات کتبى رسيده از حاضرين پاسخ داده ميشود.
5
خوشحال ميشويم اگر دعوت ما را براى شرکت در اين جلسه بپذيريد. تاريخ و محل تشکيل جلسه در نامه جداگانه‌اى به اطلاعتان خواهد رسيد.


با تشکر

منصور حکمت
١٥ نوامبر ١٩٩١

hekmat.public-archive.net #3300fa.html