صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4045
عنوان مطلب گزارش هيأت تحريريه مرکزى
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13660315 - 19870615
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20080106 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح اين نوشته فاقد تاريخ و امضاء است - تاريخ حدسى است.


Last updated: 2008-01-06