صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3983
عنوان مطلب جلسه بحث دفتر سياسى با چهار نفر از کادرهاى تشکيلات کردستان
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
240_01 240_02
تاريخ 13700409 - 19910731
فايل پايه
انجام شده 20061105 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح اصغر، اسد گلچينى، حه مه شيخه، حه مه سور


Last updated: 2006-11-05