صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3936
عنوان مطلب پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - ارائه طرح سازماندهى رهبرى حزب
اوريژينال نوارهاى ضبط شده در پلنوم
تاريخ 13800616 - 20010907
فايل پايه CD فايلهاى ASF و WMA دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
انجام شده 20060728 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-28