صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0120
عنوان مطلب جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرايط کنونى - مقدمه
اوريژينال جزوه ا.م.ک. بازتکثير شده توسط شوراى دانشجويان ايرانى طرفدار آزادى طبقه کارگر - برلن غربى
ترجمه عربى: فايل word دريافت شده از رفيق جلال محمد
تاريخ 13580715 - 19791015
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 5jeb-ah.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20071215 - مقابله و تصحيح شد. آرشيو تصاوير اسکن شده مرتب شد.
زيرنويسها و توضيحات جزوه فلاکت که موقتا بصورت مطلبى مجزا منتشر شده بود به مقالات اضافه شد و مطلب شماره 0150 از ليستها حذف شد. 20110329 - تنظيم و انتشار متن عربى، ترجمه رفيق جلال محمد
قدم بعدى


Last updated: 2011-03-29