صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4019
عنوان مطلب بحث و اظهارنظر در پلنوم سوم کميته مرکزى کومه‌له، خردادماه ١٣٦٢
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
105_01..105_10
تاريخ 13620315 - 19830615
فايل پايه
انجام شده 20070415 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-04-15