صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0220
عنوان مطلب بورژوازى و هياهوى آلترناتيوها
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران - شماره ٣
تاريخ 13620930 - 19831221
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 0220fa.vnf
انجام شده 20030328 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20221210 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 2003-03-28 | 2022-12-10