صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4025
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم چهاردهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٧ بهمن ١٣٦٧
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
114_01..09
تاريخ 13671117 - 19890206
فايل پايه
انجام شده 20070519 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-05-19