صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3996
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در کنگره چهارم کومه‌له
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
402_01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 20 24 28 32 33 36 44 47 48
تاريخ ????1362 - ????1983 تاريخ تخمينى است
فايل پايه
انجام شده 20070112 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوارها ذکر نشده است. تاريخ دقيق مشخص شود.


Last updated: 2007-01-12