صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3941
عنوان مطلب پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره شعار "جمهورى سوسياليستى ايران"
اوريژينال نوارهاى ضبط شده در پلنوم
متن پياده شده: "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 294 - 279
تاريخ 13770819 - 19981110
فايل پايه CD فايلهاى ASF و WMA دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
متن پياده شده: فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 49
انجام شده 20060729 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20060727 - تنظيم و انتشار html متن پياده شده فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2006-07-29