Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

به کميته خارج کشور
اعتراض حزب کار به مقاله نشريه شما بجاست


رفقاى‌کميته خارج کشور، با درود.

در رسانه شماره ٢٧ مطلبى درباره اتهام جاسوسى يکى از اعضاء‌ سابق حزب کار به چاپ رسيده که همانطور که ميدانيد مورد اعتراض شديد اين سازمان قرار گرفته است. ما در اين مورد تذکراتى را لازم ميدانيم.

١- يک سياست هميشگى ما، بر خلاف امثال مجاهد و فدايى، اين بوده است که پيدا شدن جاسوس و خائن در سازمانهاى سياسى اپوزيسيون چپ را به ابزارى براى لطمه زدن به حيثيت سياسى اين سازمانها تبديل نکنيم. ما به سهم خود بارها در مقابل اين گونه تلاشهاى رذيلانه مجاهدين ايستاده‌ايم. متأسفانه مقاله رسانه از اين لحاظ ضعفهايى دارد. بنظر ميرسد که اين مقاله تا حدودى يک مسأله امنيتى را با تبليغ عليه حزب کار مخلوط و مخدوش کرده است. عنوان مقاله يک افشاگرى از حزب کار و شوراى ملى مقاومت را به ذهن ميآورد. پاراگراف اول، پرانتر مربوط به طرفدارى حزب کار از آلبانى نيز همين استنباط را ميدهد. چاپ نامه "عده‌اى از رفقاى ايرانى در آلمان" همراه هشدارهاى امنيتى لازم البته درست و ضرورى است، اما عنوان مقاله و بويژه پاراگراف اول اين هدف اصولى مسئولين رسانه را لوث ميکند.

٢- اعتراض حزب کار، به اين ترتيب، تا حدودى بجاست. هر سازمانى حق دارد با شديدترين لحن از حيثيت سياسى خود دفاع کند. عکس‌العمل ما در قبال اين اين اعتراض بايد متين و منصفانه باشد. به هيچ عنوان نبايد در پاسخ به اين اعتراض بيانيه شديداللحنى صادر کرد و مسائل را بيش از اين مخدوش نمود. بعنوان يک پاسخ، ما مضمون زير را پيشنهاد ميکنيم.

"حزب کار ايران در شماره ... نشريه خود به مقاله ما در رسانه ٢٧ درباره ... شديدا اعتراض نموده و ما را به تخطئه اين سازمان و لطمه زدن به حيثيت سياسى آن متهم نموده است. ما از پيدا شدن چنين استنباطى متأسفيم. به اعتقاد ما اعتبار و حيثيت سياسى حزب کار بايد از روى نظرات، سياستها و عملکرد اين سازمان قضاوت شود و مسأله عوامل نفوذى جمهورى اسلامى کاملا از اين امر جُدا و منفک است. برخوردهاى تاکنونى حزب کمونيست به اين گونه موارد گواه روش اصولى ماست.

مقاله ما بر نامه ارسالى از جانب ... متکى بوده که بنظر ميرسد خود حزب کار نيز مضمون آن را مورد تأييد قرار داده است. قصد ما هشدار امنيتى به فعالين و سازمانهاى سياسى چپ بوده است که اينجا نيز مجددا بر آن تأکيد ميکنيم. اختلافات ما با حزب کار اختلافات سياسى است و ما به سهم خود نميخواهيم اين گونه موارد بر خصلت سياسى و پُر اهميت مرزبندى‌هاى موجود ميان ما و سازمانهاى چپ ايران سايه بياندازد. اگر مقاله ما بر خلاف نيّت ما استنباطى جز اين بدست داده است، مايه تأسف ما نيز هست. اميدواريم اين توضيحات براى رفع هرگونه شبهه‌اى کافى باشد".

به هر حال منظور چيزى در اين حدود است و نه هر جمله و پاراگراف آن، و اين البته در صورتى است که کميته پاسخ دادن به اعتراض حزب کار را ضرورى بداند. بنظر ما لازم است.

٣- در آينده اميدواريم با حساسيت بيشترى به اين امور برخورد شود. در مقاله رسانه همچنين گفته شده است که ما حاضريم اسناد و مدارک را در اختيار مراجع ذيصلاح بگذاريم. سؤال مهمى که اينجا مطرح است اين است که بر سر ليست اسامى چه آمده است. آيا اين ليست براى ما هم فرستاده شده. آيا معلوم است ايرانيان مقيم آلمان با آن چه کرده‌اند. بهتر است اين پيگيرى شود و اسامى مربوطه، حتى اگر در اختيار ما هست، در اختيار هيچ "مرجعى" قرار نگيرد. بايد تلاش کرد که پس از اين هشدار به افرادى که اسامى‌شان در ليست است، اين اسامى نابود شوند.

با آرزوى موفقيت
از طرف کميته اجرايى

نادر
١٨ اسفند ١٣٦٥hekmat.public-archive.net #4056fa.html