صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2600
عنوان مطلب کار ارزان، کارگر خاموش - ميزگرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى
اوريژينال کتاب کار ارزان، کارگر خاموش
برنامه راديوئى از صداى حزب کمونيست ايران ٧ و ٨ آوريل ١٩٩٠
نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
331_01..05, 332_01..04
تاريخ اسفند ١٣٦٨ تا فروردين ١٣٦٩ -- 13690115 - 19900315
فايل پايه فايل هاى واژه نگار - دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
moz-qan0.vnf - mh02-01 -- mh02-14.vnf
انجام شده 20030321 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20060524 - تنظيم و انتشار فايلهاى صدا از روى نوارهاى دريافتى از رفيق ابراهيم عليزاده
قدم بعدى تهيه و انتشار نوارهاى صدا


Last updated: 2006-05-24