صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0360
عنوان مطلب حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى- درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى
اوريژينال کمونيست شماره هاى ١٧، ١٨، ١٩ و ٢٠ (جلد ٦ مجموعه آثار)
تاريخ اسفند ١٣٦٣ تا خرداد ١٣٦٤
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى Agita-ed.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد انتشار متن ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى

20120321 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق محمود فارس
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه ئاوات سه‌عید، ڕزگار مه‌حه‌مه‌د.
قدم بعدى

Last updated: 2015-09-07