صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3180
عنوان مطلب سياست حزب در رابطه با آکسيون اول ماه مه - سمينار کميته شهر حزب کمونيست ايران - اسفند ماه ١٣٦٧
اوريژينال نوارهاى دريافت شده از شهلا دانشفر
تاريخ 13671214 - 19890305
فايل پايه
انجام شده 20020901 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح 20070523 تاريخ دقيق روى نسخه ديگرى از نوارها که از رحمان حسين زاده دريافت شد، ذکر شده بود. R16


Last updated: 2002-09-01