صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3924
عنوان مطلب تحریکات شبه اسلامی و فتوا علیه حزب کمونیست کارگری
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 358 - 359
تاريخ 13780629 - 19990920
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 72
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27