صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3902
عنوان مطلب ارزيابى عمومى از وضعيت حزب - از گزارش دفتر سياسى به کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى، آوريل ١٩٩٨
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق آذر مدرسى و رفيق اسماعيل ويسى (متن کامل و تاريخ)
تاريخ 13770115 - 19980415
فايل پايه
انجام شده 20060610 - تايپ و انتشار متن فارسى
20060617 - نوشته ناقص قبلى با متن کاملى که رفيق اسماعيل ويسى ارسال کرده، تکميل شد، تاريخ در ليست تصحيح شد.
توضيح


Last updated: 2006-06-17