صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3140
عنوان مطلب اسلام و اسلام زدايى
اوريژينال "نگاه" نشريه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه ١٩٩٩
انترناسيونال، شماره ٢٨ - اسفند ١٣٧٧
تاريخ 13771215 - 19990315
فايل پايه 3140fa.vnf
ترجمه عربى: فايل word دريافت شده از رفيق محمود فارس
انجام شده 20040306 - تنظيم و انتشار html فارسى
20040712 - تنظيم و انتشار html انگليسى ترجمه رفقا مريم نمازى و فريبر پويا
20100613 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق محمود فارس
20130614 - انتشار متن ترکی، ترجمه آکین ساری، منتشر شده در نشریه "پراکسیس" شماره ٢، ٢٠١١ - دریافت شده از رفیق سیاوش آذری
20140423 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق "ANONYMOUS"
قدم بعدى


Last updated: 2014-04-23