صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2890
عنوان مطلب پلنوم هجدهم و برنامه کار دفتر سياسى - مصاحبه با کمونيست ٥٩
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٥٩ - مهر ١٣٦٩ - K59
تاريخ 13690715 - 19901015
فايل پايه فايل واژه نگار - تايپ و ارسال شده توسط رفيق کيوان جاويد - 2890fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030825 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-25