Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-05 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

اطلاعيه در مورد
انتخابات رئيس جمهور رژيم اسلامى


3
انتخاب خاتمى به پست رياست جمهورى رژيم اسلامى موقعيت ويژه و حساسى را در ايران بوجود آورده است. روشن است که گذاشتن نام انتخابات و اعمال اراده مردم به اين مضحکه، تف کردن به روى حقيقت و بى حرمتى به شخصيت و شعور ميليونها مردمى است که دو دهه تحت حاکميت ارتجاع اسلامى زيسته اند. اين رژيم صد و پنجاه هزار اعدام است، اين رژيم دو دهه زندان و شکنجه و چماقدارى است، رژيم شلاق، رژيم دار زدن و دست بريدن و سنگسار انسانهاى بيگناه است، رژيم جهل و خرافه است. رژيم اوباش و آخوندها و آدمکشهاى حرفه اى است، رژيم تحقير و اسارت زن است. در اين "انتخابات" فقط به کثيف ترين کثافات اجازه شرکت بعنوان کانديد مى دادند. کمونيست و سوسياليست و آزاديخواه و آزادانديش، نه فقط حق شرکت، بلکه در اين رژيم حتى حق حيات ندارد. زن، حتى آن زنى که به مجيزگويى اسارت خويش برخاسته باشد و دلال مظلمه و پاره بدن خود رژيم باشد، به اعتبار زن بودنش اجازه شرکت ندارد. از ميان ليست از ميان چند صد مرد مسلمان مرتجع و متحجر و امتحان پس داده، بالاخره ٤ نفر از غربال "تشخيص صلاحيت" گذشتند.
4
مردم وسيعا به خاتمى راى دادند، اما خاتمى منتخب هيچ مردمى نيست. در يک انتخابات آزاد که سهل است، حتى در انتخاباتى از نوع انتخابات ترکيه و پاکستان، امثال اين موجودات صد راى نمياورند. مردم به خاتمى راى دادند چون قصد از ميان بردن اين رژيم را دارند و خاتمى و قدرت گيرى جناح مدافع او را ابزارى مى دانند که مى تواند فروپاشى رژيم اسلامى را تسهيل و تسريع کند. اين آن حقيقتى است که همه، مردم، رژيم، رسانه ها، دول غربى و حتى محافل اپوزيسيون ملى کند ذهن و تازه دمکرات رژيم بخوبى مى دانند. هيجانى که ايران و همه ناظران اوضاع ايران را فرا گرفته است از شوق مشاهده درياى آزاديخواهى و بشردوستى و سکولاريسم جناب خاتمى نيست، از ذوق تفاوتهاى ميکروسکوپى ميان نظرات او با خط رسمى رژيم نيست. کسانى که چنين فکر مى کنند مکانيسم هاى حرکت مردم را نمى شناسند و آزاديخواهى و بلوغ سياسى مردم را دست کم مى گيرند. شادى مردم از آن روست که مى دانند سير عملى سقوط رژيم اسلامى ديگر آغاز شده است. مى دانند اين واقعه مى تواند آغاز پايان حاکميت ارتجاع اسلامى در ايران باشد.
5
اين تشخيص مردم از بسيارى جهات درست است. نتيجه انتخابات نه فقط سرکوب و پس راندن مردم را براى رژيم فورا و در ميان مدت دشوار تر کرده است، بلکه توازن جديدى ميان جناحهاى رژيم اسلامى بر قرار مى کند و شکافهاى عميقى در حکومت ببار مياورد. يک ارتجاع غير منسجم، و وجود جناحى در درون خود حکومت که ناگزير است، براى حفظ موقعيت خود گاه و بيگاه از حقوق مدنى مردم سخن بگويد، بهترين دعوتنامه براى پا گذاشتن مردم به يک جنبش اعتراضى توده اى است. اين روند اکنون آغاز شده است.
6
نه سير حرکت رژيم و جناحهاى آن، و نه روند مبارزات و اعتراضات مردم، از پيش معلوم و محتوم نيستند. آنچه مسلم است تحرک سياسى مردم در پائين و کشمکش و بحران در بالا مشخصه اصلى اوضاع سياسى در دوره آتى در ايران خواهد بود. اين نه آخرين کلام مردم است و نه آخرين تعيين تکليف جناحهاى حکومت. نقطه عطف هاى تاريخى تر و تکان دهنده تر هنوز در راهند. کليد پيشروى، اما، تشديد فشار به حکومت، دل نبستن به مواعيد هيچ جناح حکومت و بسيج و سازمانيابى حول جنبش واقعى براى آزادى و برابرى در جامعه است.
7
حزب کمونيست کارگرى ايران طبقه کارگر و همه مردم آزاديخواه را در مبارزه براى سرنگونى رژيم و تحقق يک جامعه آزاد، برابر و انسانى، براى ايجاد يک دنياى بهتر، به وحدت حول پرچم کمونيسم کارگرى فرامى خواند.

8
دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران
9
٧ خرداد ١٣٧٦-٢٨ مه ٩٧


hekmat.public-archive.net #1260fa.html