صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2510
عنوان مطلب پايان جنگ سرد و چشم اندازهاى کمونيسم کارگرى
مصاحبه سوزى وايزمن - راديو KFPK
اوريژينال متن انگليسى منتشر شده در کارگر امروز شماره ١٩
تاريخ 13700715 - 19911015
فايل پايه
انجام شده - تنظيم و انتشار متن انگليسى
- تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق Özgür Yalçýn
- تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود
20050703 - تنظيم و انتشار متن فارسى ترجمه رفيق کورش مدرسى
20140315 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2014-03-15