صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1320
عنوان مطلب زير حجاب اختناق
اوريژينال ايسکرا شماره ٣   Iskra003
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13770114 - 19980403
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از جمشيد هاديان.
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20091208 - انتشار متن انگليسى ترجمه مريم نمازى، دريافت شده از جمشيد هاديان.
20110823 - انتشار ترجمه فرانسوى برگرفته از سايت مارکسيستها
20140118 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه "ANONYMOUS"
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2014-01-18