صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3952
عنوان مطلب جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران، بحث و اظهار نظر در مبحث گزارش
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
429_02, 429_03, 429_04, 429_05
تاريخ 13661124 - 19880213
فايل پايه
انجام شده 20060909 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوارها ١٣ و ١٤ فوريه ذکر شده است، بدون ذکر سال.
خود گزارش را حميد تقوايى و ايرج آذرين عرضه ميکنند


Last updated: 2006-09-09