صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0190
عنوان مطلب راه کارگر و مهاجرين افغانى: «فاشيسم، کابوس يا واقعيت»؟
اوريژينال کمونيست شماره ٩
تاريخ 13630115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
Fascism.vnf Fascism2.vnf Fascism3.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 13 Sep 02